Risk Management

Vad händer på obligationsmarknaden?

19 februari 2024 - 8 min lästid

Det har av naturliga skäl varit mycket diskussioner kring obligationsmarknaden. Just obligationer har varit en populär finansieringsmetod som vuxit sig stark bland svenska fastighetsbolag de sista tio åren, och det finns goda anledningar till det. Tack vare expansiv penningpolitik med låga räntor och värdepappersköp har efterfrågan från investerarhåll varit hög och villkoren förmånliga. Därför har det varit ett attraktivt sätt att bredda finansieringsbasen på och samtidigt minska beroendet av traditionell bankfinansiering.

Under sista tiden har det däremot blivit dyrare och svårare att finansiera sig på detta sätt – framför allt beroende på kraftigt stigande räntor. Priset på obligationer sjunker som bekant när räntor stiger och 2022 blev därför ett av de sämsta åren någonsin för obligationsinvesterare.

Som du säkert redan vet har den skuldtunga fastighetssektorn varit särskilt utsatt i denna miljö. Räntan slår mot både balans- och resultaträkning när fastighetsvärden kommer under press av högre avkastningskrav, samtidigt som finansieringskostnader stiger. Med detta följer försämrade finansiella nyckeltal, sjunkande kreditvärdighet och försvårade möjligheter att hitta lånat kapital till rimliga priser. Obligationer ses ju som särskilt utsatta i stressade marknadssituationer eftersom de oftast är icke säkerställda. Investerarnas risk för kreditförlust är alltså högre än den för banklån utställda mot säkerhet.

En annan snackis är de stora obligationsförfallen som väntar runt hörnet. Sentimentet har förvisso förbättrats under början av året, i takt med förhoppningar om kommande räntesänkningar. Men refinansiering kommer fortsatt att bli en utmaning för många bolag, särskilt de med låg kreditvärdighet – s.k. high yield-bolag. Det rapporteras också löpande om återköp, men varför görs det egentligen?

I den här artikeln tänkte vi rikta fokus mot obligationer. Läs vidare för att göra ett djupdyk i återköp och high yield-förfall med oss!

 

Så, vad innebär det när ett bolag bestämmer sig för att återköpa sina obligationer? 

Obligationer är i grunden ett sätt för företag att låna pengar i kapitalmarknader i stället för i bank. När investerare köper obligationer kan man förklara det som att de lånar ut pengar till företaget och i gengäld får tillbaka sitt ursprungliga investerade belopp, plus ränta över en förbestämd tidsperiod. Det kan med andra ord vara en del av en robust investeringsstrategi. Men det finns samtidigt en tydlig kreditrisk, vad händer om emittenten inte kan återbetala pengarna när det är dags? Som vi nämnde tidigare har fastighetsbranschen varit ett pressat segment när styrräntan skjutit i höjden, vilket också är anledningen till att oro uppstått hos obligationsinnehavare.

Till skillnad från ett traditionellt banklån så handlas obligationer, vilket innebär att en investerare kan sälja sitt innehav till en annan investerare. Det innebär också att bolaget kan köpa tillbaka – återköpa – hela eller delar av en obligation från investerare.

 

Vi har listat några skäl till varför företag väljer att återköpa obligationslån:

Kreditvärdering: Genom att minska sin skuld kan företaget förbättra sin kreditvärdighet, vilket i sin tur kan sänka deras framtida lånekostnader.

Kapitalstrukturhantering: Återköp av obligationer är en del av företagets övergripande plan för att hantera sin kapitalstruktur och skuldnivå.

Överskottskapital: Om företaget har extra kapital tillgängligt kan de använda det för att köpa tillbaka obligationer och minska sin skuld, vilket kan vara en fördelaktig strategi.

Skapa likviditet för emission av nya obligationer: Genom att återköpa hela eller delar av kortare utestående obligationer kan man frigöra kapital för investerare att nyttja i emissioner av nya längre obligationer. På så vis kan bolag förlänga sin kapitalbindning. 

Refinansiera sin skuld: Återköp kan vara en del i en proaktiv refinansieringsstrategi där kortare finansiering kan ersättas med längre i syfte att sänka finansieringsrisker.

Återköp till låg värdering: Om priset på ett bolags obligationer är lågt, samtidigt som de har tillgång till annan mer priseffektiv finansiering, så kan återköp vara gynnsamt för att sänka finansieringskostnader. 

Återköp av obligationer kan därför vara en fördelaktig strategi för både företaget och investerarna, beroende på omständigheomständigheterna och villkoren i transaktionen. För investerare kan det vara positivt att det skapar likviditet och ger dem bättre möjlighet att sälja sitt innehav och frigöra kapital för andra investeringar. Det är inte minst en fördel för längre räntefonder som kan ha limiter och placeringsstrategier som bygger på längre innehav. Återköpspriset som bolaget erbjuder kan också anses attraktivt beroende på hur det förhåller sig till rådande marknadsprissättning. Investerarnas avkastning beror på pris och villkor i transaktionen.

 

High yield-obligationer 

High yield-obligationer, ibland refererade till som "junk bonds", kallas de obligationer som emitteras av företag med låga eller inga kreditbetyg. På grund av den ökade risken att bolaget inte kan betala tillbaka lånet vid förfall är det också här de största refinansieringsriskerna finns. För några år sedan kunde företag agera i en gynnsam räntemiljö och låna för att finansiera förvärv, men idag är ränteläget ett annat och även riskviljan hos investerare.

Arctic Securities uppger i en artikel att cirka 20 miljarder kronor förfaller under 2024, med störst volymer under april och oktober (källa: Fastighetsnytt). Om ett företag inte har råd att finansiera obligationsförfallet med nya lån finns det i huvudsak tre vägar man kan gå: nyemission, avyttra bestånd eller förhandla med obligationsinnehavarna. I en marknad där ränteläget och investerarnas riskvilja är osäker kan företag behöva överväga en kombination av dessa strategier.

 

Refinansiering av obligationer

För långsiktiga skuldförvaltare, som exempelvis många fastighetsbolag, är finansieringsrisk en av de största riskerna bolaget behöver hantera. Därför är det av stor betydelse med en proaktiv refinansieringsstrategi och en genomtänkt kreditförfallostruktur för att minska risken för att inte ha tillgång till ny finansiering när obligationer eller andra lån förfaller.

 

Hantera obligationer smidigt i Nordkap

Nordkap är ett TMS fokuserat mot risk- och skuldhantering, och vi brinner för att göra det komplexa finansarbetet hos fastighetsbolagen lite enklare. Rustad med funktioner för obligationsåterköp, periodisering och rapporter, är vi din pålitliga lösning för att hålla koll på finanserna. Du får en bra översikt direkt i systemet, och informationen kan sedan enkelt exporteras från Nordkap till ditt företags ERP.

Låter det intressant? Ta steget mot en smidigare riskhantering idag! 

Våra experter berättar gärna mer om tjänsten. Boka en demo för att lära dig mer om hur vi kan stötta din verksamhet!

 

Risk Management