Smidig hantering av interna reverser med några enkla knep

28 november 2022 - 2 min read time

När bolag inom samma koncern lånar mellan varandra talar vi om interna reverser, även kallat internlån. Nordkap har på sistone berört finansiella risker och hur de relaterar till verksamhetens mål. I den här artikeln, som fokuserar på hanteringen av internlån, kommer vi att lägga koncernens finansiella risker åt sidan. 

Precis som när bolag lånar av externa motparter finns det tydliga ramverk för hur processen ska gå till, så att rätt kostnader överförs på rätt bolag och på rätt sätt. Det kan verka som en uppgift som kräver en del administrativ handpåläggning, men vi kommer att gå igenom hur du på bästa sätt kan effektivisera arbetet. Vi börjar med att avhandla räntesättningen och uppläggen för lånen!

Se till att koppla räntesättningen till den externa skulden

Vid stora marknadssvängningar kan tillämpning av fasta räntor resultera i stora skillnader mellan marknadsräntan på den underliggande externa skulden och de interna reverserna. Ändå har många internlån löpt under fast ränta för att underlätta den administrativa hanteringen, åtminstone historiskt sett. Det är därför viktigt att räntesättningen följer de externa avtalens räntevillkor när det finns externa lån och andra kostnader som ligger till grund för de interna lånen.

Fördelen med att kapitalisera räntan 

Visserligen är internlån räntebärande, men det går att undvika att det blir allt för mycket administration med betalningar mellan koncernens interna bolag. Vårt tips är att utforma avtalen så att räntan i stället kapitaliseras. 

När räntan kapitaliseras så läggs den räntebetalning som skulle ske i stället som en utökning av skulden. På så sätt behöver inte betalningarna av räntan attesteras, överföras och sedan bokföras varje kvartal. I stället kan överföringen mellan bolagen ske av andra likviditetsskäl inom koncernen och då regleras med hjälp av en minskning eller utökning av reversen.

Ett trick man kan använda sig av för att underlätta för sig själv och skapa en så effektiv likviditetshantering av de interna bolagen som möjligt är att skapa en koncernkontostruktur där man ser till att varje bolag inom koncernen har en del av kontostrukturen. I en koncernkontostruktur kan nämligen ett bolag ha ett negativt saldo medan andra bolag har positiva saldon, utan att det för den delen innebär en kostnad på koncernnivå. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om hur Nordkaps Treasury Management System kan hjälpa ditt bolag att förbättra er hantering av internlån? Klicka på knappen för att ladda ner hela guiden.

Ladda ner guide