Risk Management

4 viktiga steg du kan ta för att förbättra din riskhantering

14 november 2022 - 4 min read time

Har din organisation ett bra grepp om sin riskexponering och kan ni på ett trovärdigt sätt utvärdera och analysera riskerna?

Riskhantering, även kallat risk management, handlar om att hitta rätt balans mellan risk och kostnad. Företag behöver säkerställa sin finansiella grund för att kunna gardera sig inför försvårade marknadslägen. Här är det viktigt att arbeta proaktivt då konsekvenserna av en bristfällig riskhantering kan vara förödande. Inte nog med att bolagets kortsiktiga målsättningar äventyras, i längden kan även hela dess existens stå på spel.

Vad kan man då göra för att förbättra sin riskhantering, och ligga steget före? Vi har satt ihop en lista med fyra steg för att hjälpa dig på traven:


1. Börja med att analysera kostnaderna
Först och främst behöver vi reda ut vilka de direkta effekterna de finansiella riskerna skulle ha – och hur dessa sedan skulle påverka verksamheten. Insikterna som vi får från den här analysen kan vi sedan använda som grund när vi kartlägger vilka risker som vi behöver undvika.

Därefter behöver vi tydliggöra vad kostnadseffekterna blir och riskerna förknippade med högre räntekostnader. Det gör vi enkelt med hjälp av räntekostnadsprognoser. Prognoserna i sin tur bör baseras på den nuvarande prissatta ränteutvecklingen och alternativa utfall relaterade till den, t.ex. om räntan skulle bli 1% högre eller lägre än vad marknaden har prissatt idag. Här är det marknadens prissättning som visar den ränteutveckling som det faktiskt går att binda på.

Den här typen av prognoser med alternativa utfall kallas för “stresstester”. De låter oss testa hur känslig grundprognosen är och vilka risker som kan komma att uppstå kopplat till de prognostiserade räntekostnaderna.

 

2. Analysera era nyckeltal
Nu har vi kikat lite på hur man kan hantera och räkna på riskerna relaterade till att räntan ökar. Men hur går man tillväga för att kvantifiera risken att inte få låna pengar? 

Risken att inte få låna pengar hanteras främst genom att man ser till att ha spridning på löptiderna på de befintliga lånen, även eventuella nya lån man tar. Man kan också minska finansieringsrisken genom att avtala kreditlöften med banken som möter den skuld som ska refinansieras det/de närmaste året/åren eller möter nyupplåning mot projekt och förvärv. Då skapar man sig en form av livlina och kan se till att man säkrat upp finansieringen för en viss tidsperiod.

De här riskerna illustreras sedan med nyckeltal som visar hur stor andel av skulden som förfaller inom det närmaste året i kombination med den genomsnittliga kapitalbindningstiden – både med och utan hänsyn till kreditlöften. Kapitalbindningstiden, i sin tur, ska ge ett enkelt mått på den avtalade finansieringens löptid.

 

3. Se till att ha en väl genomarbetad strategi
När du sedan har en analys av riskerna behöver du formulera den i en tydlig strategi. Ni behöver också se till att strategin har tydliga riktlinjer för hur mycket rörlig ränta som tillåts och hur det som är räntebundet ska hanteras, till exempel med genomsnittliga löptidsintervall, instrumentval etc.


Strategin bör också inkludera hur finansieringsrisken ska styras med hjälp av nyckeltalen vi nämnde tidigare, och regler för finansieringskällor och andra säkerhetsåtgärder.

 

4. Utvärdera och ompröva
Om det är en sak som de senaste månadernas rekordsnabba omsvängning av marknadssituationen har bevisat så är det hur oerhört viktigt det är att regelbundet utvärdera de riktlinjer man har satt upp för sin riskhantering. Den tidigare lönsamma andelen rörlig ränta i skuldportföljen har nu istället blivit kostsam, och de effekter den har på kostnaderna är svåra att motverka på kort sikt, oavsett vilka åtgärder man tar till. Samtidigt minskar dessutom antalet tillgängliga finansieringskällor, priserna stiger och kreditbedömningen blir hårdare.

Att ha en bra och väl avvägd riskhantering handlar om att definiera och analysera specifika riskutfall så att effekterna kan mildras i tid. Kom därför ihåg att fortsätta utvärdera och ompröva mandaten om verksamheten ändras eller om omvärldens förutsättningar förändras.

 

Vill du veta mer?

Djupdyk i ämnet och ta reda på hur vi på Nordkap kan hjälpa dig och ditt bolag att förbättra er riskhantering genom att klicka här.

 

 

 

Risk Management